Language:

Ardoll ymwelwyr Cymru: Arolwg costau gweinyddol

Nod a cyd-destun

 

Nod  
Pwrpas yr arolwg hwn yw casglu amcangyfrif o'r gost i'ch busnesau yn sgil gweithgarwch sy'n gysylltiedig â gweinyddu ardoll ymwelwyr, megis casglu'r ardoll a/neu gyflwyno ffurflenni'r ardoll ac ati. Bydd allbwn yr arolwg hwn yn cael ei gynnwys fel rhan o Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA) Llywodraeth Cymru ochr yn ochr â'r bil ardoll ymwelwyr i'r Senedd.  

Cyd-destun  
Bydd y Bil yn rhoi pŵer disgresiynol i awdurdodau lleol er mwyn eu galluogi i godi ardoll ymwelwyr ar arosiadau masnachol dros nos yn eu hardaloedd. 


Mae'n anochel y bydd darparwyr llety, ac o bosibl cyrff sy'n gweithio ar eu rhan, yn wynebu rhywfaint o gostau ychwanegol pe bai awdurdod lleol yn dewis cyflwyno ardoll ymwelwyr. Bydd yn rhaid i ddarparwyr llety gasglu'r ardoll ymwelwyr a'i chyflwyno i Awdurdod Cyllid Cymru (ACC). ACC yw'r corff cyflawni arfaethedig ar gyfer gweinyddu'r ardoll ar ran unrhyw awdurdod lleol sy'n ei chyflwyno. 


Ni allwn rannu model codi tâl arfaethedig yr ardoll ymwelwyr nes bod y Gweinidog yn cyflwyno'r Bil i'r Senedd, ond roedd yr ymgynghoriad yn amlinellu'r opsiynau canlynol:  

  • Ardoll (£) fesul noson, fesul ystafell/llety ; 
  • Ardoll (£) fesul person, fesul noson; 
  • Ardoll ar sail canran (%) o'r tâl am lety; 
  • Model sy'n cyfuno'r uchod; 

34% o'r rhai a atebodd y cwestiwn hwn yn yr ymgynghoriad, o blaid fesul person, fesul noson, ac yna canran o'r tâl am lety (26%).   
  
Bydd canlyniadau'r arolwg yn aros yn ddienw i'r rhai y tu allan i dîm y prosiect, a dim ond gwybodaeth gyfun fydd yn cael ei rhannu'n allanol.